Informace o zpracování osobních údajů | Carl Stahl

NEREZOVÁ A MEMBRÁNOVÁ ARCHITEKTURA / JEŘÁBOVÁ A ZDVIHACÍ TECHNIKA / JIŠTĚNÍ OSOB

whistleblowing a firemní etika

Zákon o ochraně oznamovatelů

Společnost Carl Stahl & spol, s.r.o., jako společensky zodpovědná firma, dodržuje právní povinnosti vůči svým zaměstnancům, zákazníkům, dodavatelům a dalším obchodním partnerům, společnosti i státu. Firemní procesy a vztahy uvnitř i vně firmy se řídí předepsaným etickým kodexem společnosti.

Společnost vnímá, že ochrana oznamovatelů patří mezi důležité mechanismy zodpovědného podnikání a otevřená komunikace o existujících problémech pomáhá vytvářet a posilovat důvěru ve vzájemných vztazích. Způsob  a proces ochrany oznamovatelů uvedený  na této webové stránce umožňuje  svobodné a bezpečné vyjádření oznamovatele.

Společnost Carl Stahl & spol, s.r.o. na základě směrnice EU č. 2019/1937 a Zákona o ochraně oznamovatelů č. 171/2023 Sb zřídila vnitřní systém umožňující oznamovatelům podat podnět v případě oprávněného podezření na jednání, které  znaky trestných činů, přestupků nebo jiného protiprávního jednání, nebo porušování etického chování nebo  interních pravidel společnosti. Takové oznámení může podat kterákoliv osoba, která se o porušování pravidel dozvěděla díky svému obchodnímu, zaměstnaneckému, nebo jinému vztahu se Společností.

 

Děkujeme, že jste se rozhodl se svým podnětem obrátit na Ombudsmana. Aby byla maximálně zachována důvěrnost oznámení a ochrana Vás,  oznamovatele,  můžete podat oznámení  diskrétně a anonymně prostřednictvím  anonymizovaného formuláře níže. Pro zajištění ochrany oznamovatele má k podáním přístup pouze jedna autorizovaná osoba – Ombudsman. Ombudsman byl jmenován podle zákona a jejím cílem je oznámení nestranně vyřešit.

Ombudsman Vaše podání zhodnotí, stanoví postup šetření, ověří skutečnost uvedená v podání, vyžádá si podklady. Rovněž je oprávněn si přizvat odborníky i externí a na základě výsledků rozhodnout o řešení / přijatých opatřeních v souladu s právním řádem a interními směrnicemi Společnosti. Ombudsman a s ní spolupracující osoby určené pro řešení oznámení mají povinnost mlčenlivosti, nemusíte se tedy obávat svůj podnět zde sdělit.

Pokud chcete s Ombudsmanem komunikovat, prosím uveďte do příslušné kolonky formuláře nějaké (např. alternativní) kontaktní údaje, aby Vás Ombudsman mohl informovat o postupu šetření Vašeho  podnětu.

Děkujeme za Vás podnět,

Carl Stahl